Đăng ký

hồ sơ cần chuẩn bị

Chứng minh nhân dân

Hộ chiếu (Passport)

Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân

Đơn xác nhận tiền án tiền sự

Phí khám sức khỏe

4 ảnh 4 x 6

Hồ sơ khác