Sơ lược về đất nước Brunei

Sơ lược về đất nước Brunei

Thứ sáu, 14/09/2012, 10:37 SA

Quốc kì Màu cờ được ra đời năm 1906 ở vào thời điểm thiết lập chế độ bảo hộ và được sửa đổi năm 1959, trong dịp giành được quyền tự trị nội bộ. Vành trăng khuyết và lời trên huy hiệu được ghi; Brunei là quốc gia Islam giáo. Năm 1984, Brunei tuyên bố hoàn toàn độc lập và vẫn giữ nguyên màu cờ.

 

 

 

 

The Sultanate of Brunei's influence peaked between the 15th and 17th centuries when its control extended over coastal areas of northwest Borneo and the southern Philippines. Brunei subsequently entered a period of decline brought on by internal strife over royal succession, colonial expansion of European powers, and piracy. In 1888, Brunei became a British protectorate; independence was achieved in 1984. The same family has ruled Brunei for over six centuries. Brunei benefits from extensive petroleum and natural gas fields, the source of one of the highest per capita GDPs in Asia. (Source: CIA.gov)

Bản đồ: Brunei

 

LAND
Capital: Bandar Seri Begawan
Largest city: Bandar Seri Begawan
Area: 5,770 km2
Elevations:
Highest point: Bukit Pagon 1,850 m
Lowest point: South China Sea 0 m

PEOPLE
Population (2008): 381,371
0-14 years: 27.2% (male 53,400/female 50,333)
15-64 years: 69.6% (male 132,895/female 132,391)
65 years and over: 3.2% (male 5,927/female 6,425)
Density: 66 people per km2
Annual growth (2008): 1.785%
Ethnic groups : Malay 66.3%, Chinese 11.2%, indigenous 3.4%, other 19.1% (2004 est.)
Religions: Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10%

EDUCATION AND HEALTH
Literacy (2001): 92.7% of total population.
School life expectancy:
Total: 14 years
Male: 14 years
Female: 14 years
Life expectancy (2008):
Total population: 75.52 years
Male: 73.32 years
Female: 77.83 years
Infant mortality (2008):
Total: 12.69 deaths/1,000 live births
Male: 15.19 deaths/1,000 live births
Female: 10.07 deaths/1,000 live births

ECONOMY
GDP - purchasing power parity(2008):
$20.65 billion
GDP per Capita: $54,100 per capita.
GDP - real growth rate (2008): 0.6%
Labor force (2006): 180,400
Labor-force distribution (2003):
Agriculture: 2.9%
Industry: 61.1%
Services: 36%
Foreign trade (2006):
Exports: $6.767 billion
Imports: $2 billion
Debt (2005): $0

TRANSPORTATION
Airports (2007): 2
Pipelines:
Oil: 463 km
Gas: 672 km
Railways: None
Roadways: 3,650 km

GOVERNMENT
Type: Constitutional Sultanate
Independence:1 January 1984 (from UK)
National Holiday: National Day, 23 February (1984); note - 1 January 1984 was the date of independence from the UK, 23 February 1984 was the date of independence from British protection
Government System:
Executive branch: Sultan and Prime Minister Sir HASSANAL Bolkiah
Legislative branch: Legislative Council
Judicial branch: Supreme Court

 

 

Thủ đô:Bandar Seri Begawan

 

ĐẤT
Thủ đô: Thành phố Bandar Seri Begawan
Thành phố lớn: Thành phố Bandar Seri Begawan
Diện tích: 5.770 km2
Độ cao:
Cao nhất: Bukit Pagon 1.850 m
Thấp nhất: Biển Đông 0 m

NGƯỜI
Dân số (2008): 381.371
0-14 tuổi: 27,2% (nam 53.400 / nữ 50.333)
15-64 tuổi: 69,6% (nam 132.895 / nữ 132.391)
Và hơn 65 năm: 3,2% (nam 5.927 / nữ 6.425)
Mật độ dân số: 66 người / km2
Tỉ lệ tăng dân số (2008): 1,785%
Nhóm sắc tộc: Mã Lai 66,3%, Trung Quốc 11,2%, bản xứ 3,4%, khác 19,1% (2004)
Các tôn giáo: Hồi giáo (chính thức) 67%, Phật giáo 13%, Tín đồ Cơ đốc 10%, khác (bao gồm các tín ngưỡng của bản sứ) 10%

GIÁO DỤC VÀ Y TẾ
Tỉ lệ biết viết, sự biết đọc (2001): 92,7% dân số
Năm đi học:
Tỗng cộng: 14 năm
Nam: 14 năm
Nữ: 14 năm
Tuổi thọ trung bình (2008):
Tỗng cộng: 75,52 năm
Nam: 73,32 năm
Nữ: 77,83 năm
Trẻ em tử vong (2008):
Tỗng cộng: 12,.69 trên 1000 ca sinh.
Nam: 15,19 trên 1000 ca sinh.
Nữ : 10,07 trên 1000 ca sinh.

KINH TẾ
GDP - bình giá sức mua (2008):
$20,65 tỉ đồng
GDP cho mỗi người: $54.100
Tỉ lệ tăng GDP thực (2008): 0,6%
Lực lượng lao động (2006): 180.400
Lực lượng lao động phân phối (2003):
Nông nghiệp: 2,9%
Ngành công nghiệp: 61,1%
Dịch vụ: 36%
Ngoại thương (2006):
Xuất khẩu: $6,767 tỉ
Hàng nhập khẩu: $2 tỉ
Nợ (2005): $0

GIAO THÔNG
Sân bay (2007): 2
Ống dẫn dầu:
Dầu: 480 km
Xăng: 672 km
Đường sắt: Không có
Đường bộ: 3.650 km

CHÍNH TRỊ
Chính thể: ngôi vua hiến pháp
Ngày độc lập: 1 January 1984 (tứ Anh Quốc)
Ngày lễ quốc gia: National Day, 23 tháng hai (1984); lưu ý - 1 tháng một 1984 là ngày độc lập từ Vương quốc Anh, 23 tháng hai 1984 là ngày độc lập từ Anh bảo vệ
Hệ thống Chính phủ:
Nghành hành pháp: Hoàng đế và Tổng thống Minister Sir HASSANAL Bolkiah
Nghành lập pháp: Hội đồng Lập pháp
Nghành tư pháp: Tòa án tối cao

 

 

 

Các tin khác
support

Miss Châm
043 568 0990

support

Quàng Lan
043 568 0990

Trụ sở chính :

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Tel: (0321)3997151
Fax: (0321) 3997152
Email: chauhungjsc@hn.vnn.vn

Chi nhánh Hà Nội:

144 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 35680990/91/92
Fax: (04) 35680580
Email: chauhanco@fpt.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

79/25 D5 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 37170881
Fax: (08) 37170884

Trường TC nghề Châu Hưng tại Hưng Yên

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Tel: (0321)3997151 Fax: (0321) 3997152

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh

109 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0862922051; 08 62922052;
Website :chauhung.edu.vn