Lĩnh vực hoạt động

Công ty CPTM Châu Hưng tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng trong lĩnh vực đào tạo cũng như chú trọng khai thác nguồn nhân lực có trình độ tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác trong nước và quốc tế.

Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

1. Cung ứng nguồn nhân lực quốc tế.

2. Đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, hợp tác quốc tế về đào tạo.

3. Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

4. Tư vấn du học.

5. Môi giới thương mại, đại lý ủy thác mua bán hàng hóa.

6. Dịch vụ du lịch nội địa và lữ hàng quốc tế.

Leave a Reply